Aktualności

SREBRNA TARCZA DLA SŁOWAKA

 tarcza2017

Dzisiaj, tj. 10 stycznia 2017 r., Wydawnictwo Edukacyjne PERSPEKTYWY ogłosiło wyniki rankingu na najlepsze szkoły ponadgimnazjalne w Polsce. To już dziewiętnasta edycja Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, który cieszy się dużym zainteresowaniem, a na jego wyniki czekają dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice około 2200 ocenianych liceów, a także przyszli uczniowie i ich rodzice. Dlaczego? Zapewne dlatego, iż dobra szkoła otwiera cały świat.

Z ogromną satysfakcją odnotowujemy obecność naszego Liceum wśród najlepszych liceów w Polsce. Podobnie jak w poprzednich trzech latach „SŁOWAK” zdobył srebrną tarczę i uzyskał zaszczytny tytuł SREBRNA SZKOŁA.

Nasze osiągnięcia w edycji 2017:

165 miejsce w głównym rankingu ogólnopolskim wśród 500 najlepszych liceów,

156 miejsce w ogólnopolskim rankingu maturalnym

41 miejsce w rankingu mazowieckim wśród 150 ocenianych liceów.

Szczegóły dotyczące rankingu dostępne są www.perspektywy.pl

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku jest wśród 500 najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2017"

.

Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

   

REGULAMIN REKRUTACJI

KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III
IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU
NA ROK SZKOLNY 2017-2018

 

§1.

Podstawa prawna.

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. art.367 Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe    (Dz. U. z 2017 r. poz.60)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/18-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego…(Dz, U. z dnia 20 marca 2017r.,poz.586)
 3. Zarządzenie Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r w sprawie rekrutacji uczniów     do publicznych liceów, techników, szkól branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych   na rok szkolny 2017/2018
 4. Statut Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku

§ 2.

Komisja Rekrutacyjna

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną oraz wyznacza jej przewodniczącego.
 2. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:
  1. sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane  
   w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły,
  2. sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego;
  3. sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
  4. podanie informacji o wolnych miejscach;
  5. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego;
  6. kwalifikowanie kandydatów do grup lektoratowych

§ 3.

Dokumenty wymagane od kandydatów
do Liceum Ogólnokształcącego Nr III  im. Juliusza Słowackiego w Otwocku

 1. wniosek o przyjęcie do Liceum wydrukowany z systemu, potwierdzony podpisem kandydata oraz rodziców lub prawnych opiekunów;
 2. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum;
 3. oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu przeprowadzonego  w ostatnim roku nauki w gimnazjum;
 4. karta zdrowia;
 5. 3 aktualne fotografie.


 

 

§ 4.

Kryteria rekrutacji

 1. O miejsce w LO Nr III im. J. Słowackiego mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum.
 2. O przyjęciu kandydata do wybranej klasy pierwszej decyduje miejsce uzyskane przez niego na liście kandydatów w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 3. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt.8 ustawy o systemie oświaty są przyjmowani w pierwszej kolejności.
 4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów   z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu   na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej,   w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 6. Jeśli kandydat nie zostanie zakwalifikowany do wybranego oddziału, istnieje możliwość,
  w przypadku wolnych miejsc, przyjęcia kandydata do innej klasy w liceum, kandydat może wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej.
 7. Tryb odwoławczy określa Ustawa z 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw.
 8. O przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor Liceum.

 

§ 5.

Niezłożenie w wyznaczonym terminie dokumentów wymienionych w § 4 spowoduje niedopuszczenie kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego i skreślenie go odpowiednio z listy zakwalifikowanych lub z listy przyjętych do Liceum

 

§ 6.

Sposób przeliczania punktów rekrutacyjnych

 

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do liceum może uzyskać maksymalnie 200 punktów rekrutacyjnych, w tym:
  1. do 100 punktów - liczba punków możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany
   w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu :

 • języka polskiego,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,
 • języka obcego na poziomie podstawowym

zostaną przeliczone na punkty przyjmując współczynnik 0,2 (np. uczeń uzyskał z matematyki wynik - 70%, 70 x 0,2 = 14 punktów w rekrutacji

    b.  do 100 punktówliczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych(§ 6, pkt. 1)

Oddziały klas pierwszych

Klasa

Przedmioty nauczane
na poziomie rozszerzonym

Przedmioty punktowane,
wymienione na świadectwie
ukończenia gimnazjum

„A”

dziennikarsko – filmowa

język polski,
historia,
wiedza o społeczeństwie

język polski

matematyka

historia

wiedza o społeczeństwie

„B”

politechniczna

matematyka,
fizyka,
informatyka lub
język angielski

język polski

matematyka

fizyka

informatyka lub język angielski

„C”

prawno –

europejska

język angielski,
wiedza o społeczeństwie, geografia

język polski

matematyka

wiedza o społeczeństwie

geografia

„D”

biznesowa

język angielski, matematyka,
geografia

język polski

matematyka

język angielski

geografia

„E”

medyczna

biologia,
chemia,
matematyka lub język angielski

język polski

matematyka

biologia

chemia

 

Sposób przeliczania ocen na punkty rekrutacyjne

Ocena

Punkty rekrutacyjne

celujący

18

bardzo dobry

17

dobry

14

dostateczny

8

dopuszczający

2

Sposób przeliczania osiągnięć wpisanych na świadectwo ukończenia gimnazjum na punkty rekrutacyjne

Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7 punktów

W przypadku przeliczania na punkty kryterium,
o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. a
i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy, za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

10 punktów

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7 punktów

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 punktów

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10 punktów

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

4 punkty

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3 punkty

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego

10 punktów

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7 punktów

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 punktów

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

7 punktów

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 punktów

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

3 punkty

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10 punktów

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7 punktów

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

5 punktów

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7 punktów

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3 punkty

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

2 punkty

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym

4 punkty

b) krajowym

3 punkty

c) wojewódzkim

2 punkty

d) powiatowym

1 punkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów

18 punktów

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy

3 punkty

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie

I) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

II) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

oraz liczbę punktów uzyskaną po z sumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

 

III) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

IV) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

2.  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego   nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

1) celującym – przyznaje się 20 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;

3) dobrym – przyznaje się 13 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;

5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 

§ 7.

Rekrutacja kandydatów do grup lektoratowych

 

 

 1. Kandydat podczas składania podania wskazuje drugi język obcy z proponowanych w kolejności od najbardziej pożądanego:
  1. dla klas A,B - język niemiecki (kontynuacja), język niemiecki (od podstaw), język francuski (od podstaw), język rosyjski (od podstaw)
  2. dla klas C,D - język niemiecki (kontynuacja), język niemiecki (od podstaw), język hiszpański (od podstaw), język rosyjski (od podstaw)
  3. dla klasy E - język hiszpański (od podstaw), język rosyjski (od podstaw).
  4. W każdej grupie lektoratowej obowiązuje limit 16 miejsc.
  5. O zakwalifikowaniu do danej grupy lektoratowej będzie decydowała liczba punktów rekrutacyjnych, jaką kandydat uzyskał w procesie rekrutacji w kolejności od najwyższej.
  6. Informacja o przydziale do grup lektoratowych zostanie wywieszona w gablocie przed budynkiem szkoły wraz z listą kandydatów zakwalifikowanych/przyjętych do LO Nr III im. J Słowackiego.

 

 

 

 

§ 8

Terminy i przebieg rekrutacji:

 

Lp.

Terminy rekrutacji

Przebieg rekrutacji

 

od 8 maja od godz. 10.00   do 19 maja do godz. 15.00

Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej
LO im. Juliusza Słowackiego:

 • rejestrują się w systemie na stronie https://otwock.edu.com.pl/Kandydat
 • dokonują wyboru klas w kolejności od najbardziej oczekiwanej;
 • dokonują wydruku wniosku z systemu;

jeśli LO im. Słowackiego jest szkołą pierwszego wyboru, podpisany przez siebie i rodziców wniosek składają w sekretariacie szkoły w godzinach jego pracy 800 – 1530

 

16 czerwca od godz. 10.00                   do 19 czerwca do godz. 16.00

możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

 

od 23 czerwca od godz. 12.00        do 28 czerwca do godz. 16.00

Kandydaci składają:

 1. kopie świadectwa ukończenia gimnazjum (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył)
 2. b)kopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki
  w gimnazjum
  (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył)
 

od 8 maja     do 5 lipca        

Komisja Rekrutacyjna prowadzi weryfikację wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów.

 

5 lipca   do godz.16.00

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

 

od 6 lipca   od godz. 10.00 do 14 lipca do godz. 12.00                                                                                                  

Potwierdzenie woli przyjęcia

Kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych do przyjęcia składają:

 • świadectwo ukończenia szkoły
 • oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu przeprowadzonego  w ostatnim roku nauki w gimnazjum;
 • kartę zdrowia;
 • 3 aktualne fotografie
 

do 14 lipca   do godz. 16.00

Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

do 14 lipca   do godz. 16.00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty
o liczbie wolnych miejsc

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

od 10 sierpnia   od godz. 10.00   do 14 sierpnia do godz. 16.00;                    

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 10 sierpnia   do 28 sierpnia                      

weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne

 

do 28 sierpnia   do godz. 12.00

podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

 

od 29 sierpnia   od godz. 8.00    do 30 sierpnia   do godz. 16.00

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów

 

do 31 sierpnia do godz. 16.00

podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

do 31 sierpnia do godz. 16.00

poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty
o liczbie wolnych miejsc

 

 

 

§ 9.

Dane osobowe kandydatów

 1. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 wraz ze zmianami).
 2. Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do liceum.
 3. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w liceum przez okres roku lub do ogłoszenia prawomocnego wyroku przez sąd administracyjny w przypadku wniesienia przez rodzica kandydata skargi.

                                                                                                     Dyrektor Szkoły

                                                                                                         mgr Robert Pielak

 

"Serwus Madonna" - sukces w Konkursie Recytatorskim im. K. I. Gałczyńskiego

Dla miłośników poezji gratka - Konkurs Recytacji Poezji K. I. Gałczyńskiego "Serwus Madonna" pod patronatem Starosty Otwockiego, zorganizowany przez LO im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku. Oczywiście wzięliśmy udział. Konkurs miał miejsce w dn. 12 kwietnia 2017r. W jury oprócz nauczycielek zasiadała aktorka Justyna Sieńczyłło.

Wśród laureatów znalazł się Patryk Florczak z III e, który zajął II miejsce. Przedstawił interpretację wiersza "Koń w teatrze", w którym poza słowem ważne było znalezienie odpowiednika "języka końskiego" - rżenia. Wyróżnienie natomiast zdobyła Katarzyna Piętka z I e2 za wiersz "Pieśń o fladze". W konkursie "Ingę Bartsch" zaprezentowała również Alicja Chuszla z I d, niestety, bez sukcesu. Uczniów przygotowały polonistki: Ewa Bednarska - Piętka, Agata Żurawska i Jolanta Wakulińska.

Należy podkreślić duże zainteresowanie konkursem w I etapie - szkolnym, w którym wzięło udział aż 12 osób.

Poza uczniami, którzy przeszli do etapu powiatowego, byli to:

I a: Jan Drewicz

I d: Artur Żmudzin, Łukasz Kacperek

I e1: Karolina Nowak

I e2: Patrycja Rogulska, Kinga Skrzeczyńska

II a : Kinga Kaniewska

II c: Daniel Kankowski

III e: Weronika Rupniewska

Dziękujemy im za zaangażowanie!

W tym roku odbyły się aż 4 konkursy recytatorskie: Norwida, Słowackiego, poezji katyńskiej i Gałczyńskiego. W trzech z nich byliśmy w gronie nagrodzonych!

Ewa Bednarska - Piętka

Mistrzostwa Szachowe "Słowaka"

W dniu 21.04.2017 odbyły się Mistrzostwa Szachowe „Słowaka” zorganizowane przez Samorząd Uczniowski we współpracy z p. Marcinem Dobrowolskim, wielokrotnym laureatem turniejów szachowych i absolwentem naszego liceum.

W mistrzostwach wzięło udział 20 zawodników, którzy zmierzyli się ze sobą w 5 rundach.

Wyniki:

I miejsce - Daniel Kankowski z kl. 2c

II miejsce – Kajetan Kamiński 3b1

III miejsce – Hubert Ćwiek 3b1

IV miejsce – Michał Walasek kl. 2d

V miejsce - Tomasz Śmierzyński 3b2

VI miejsce – Wiktor Wołek 1b

VII miejsce – Jakub Sychowiec 2c

VIII miejsce – Patryk Skwiercz 2b

Uczniowie Ci będę reprezentować nasze liceum w Powiatowym Turnieju Szachowym Szkół Ponadgimnazjalnych 2017.

Na zakończenie mistrzostw najlepsi uczniowie mogli zmierzyć się z naszym gościem w pokazowej symultanie szachowej. W tym niecodziennym meczu szachowym p. Marcin Dobrowolski zagrał jednocześnie z sześcioma przeciwnikami, z których każdy rozgrywał partię na swojej szachownicy.

Arkadiusz Woźniak

Opiekun SU, nauczyciel wf

 

© Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku 2010-2015