Aktualności

Zebrania dla uczniów klas pierwszych i ich rodziców

Serdecznie zapraszamy uczniów klas pierwszych i ich rodziców

na spotkania z wychowawcami

w dniu 29 sierpnia 2016 r. o godz. 18.00.

Z uwagi na poruszane zagadnienia obecność ucznia i przynajmniej jednego z rodziców jest obowiązkowa. W czasie spotkania wychowawcy przekażą istotne informacje dotyczące np.: planu lekcji, zasad podziału na grupy językowe, statutu szkoły i wewnątrzszkolnego oceniania, zasad usprawiedliwiania nieobecności.

Rodzice i uczniowie otrzymają również loginy i hasła umożliwiające dostęp do dziennika elektronicznego.

Poniżej przydział sal na zebrania

Klasa Wychowawca Nr sali
1A p. Agnieszka Sadurska 125
1B p. Luiza Pokrzywińska   233
1C p. Agnieszka Placzke 225
1D p. Urszula Korzeniewska 226
1E1 p. Renata Raczyńska 134
1E2 p. Katarzyna Kieszek 234

Harmonogram egzaminów poprawkowych 2016

Harmonogram egzaminów poprawkowych przeprowadzanych w sierpniu 2016 r. dla uczniów, którzy otrzymali negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

załącznik

Podręczniki

Informujemy, że z dniem 19 lipca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1045 ) oraz uchwała nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - Wyprawka szkolna.

Zgodnie z powyższymi regulacjami w br. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmuje się uczniów :

1) słabowidzących,

2) niesłyszących,

3) słabosłyszących,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz
dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.

Szczegółowe informacje znajdują się pod wskazanym niżej linkiem:
http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/informacje-biezace/10300,Wyprawka-szkolna-2016-obowiazujace-regulacje-prawne.html

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się na początku roku  szkolnego do pedagogów szkolnych: p. Doroty Kuśmirek - p.120, p. Iwony Woźnicy - p.007.

Kiermasz podręczników używanych

W dniach 05.09.2016 r. (poniedziałek) - 09.09.2016 r. (piątek) odbędzie się na terenie szkoły kiermasz podręczników używanych organizowany przez Samorząd Uczniowski.
W kiermaszu mogą wziąć udział również Absolwenci „SŁOWAKA”.
Szczegóły podamy 01.09.2016 r.


Opiekunowie SU
Iwona Woźnica
Arkadiusz Woźniak

© Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku 2010-2015